::Santim Yalıtım Haberler
 

28-31 Ekim 2010 tarihleri aras?nda Antalya Expo Center’ da gerçekle?tirilen Antalya Yapex Yap? Yenileme Fuar?na PAKPEN ürünleri ile kat?ld?k.

DÖRT HAYAT? YALITIM bro?ürümüzü pdf halinde indirebilirsiniz

B?NALARDA YEN? ISI YALITIM YÖNETMEL??? 5 ARALIK 2009'DA  YÜRÜRLÜ?E G?RD?.  Haberin Devam?...

B?NALARDA ENERJ? PERFORMANS YÖNETMEL??? ?LE ENERJ? K?ML?K BELGES? ZORUNLU OLACAK. Haberin Devam?...

 
 

Eko Kredi

  :: Santim Ürünler
 
Bulunduğunuz Sayfa :: Yal?t?m Ürünleri :: Is? Yal?t?m Ürünleri :: Camyünü Esasl? Ürünler
| Duvar Levhas? | Klima Levhas? | Cephe Paneli | Ara Bölme Levhas? | Klima ?iltesi | Prefabrik Boru |
 
 
 
KL?MA LEVHASI
Klima Levhas?, klima kanallar?n?n d??tan veya içten ?s? ve ses izolasyonunu sa?lamak amac?yla üretilmi?tir. Ç?plak, bir yüzü siyah cam tülü kapl? veya buhar geçirimsiz alüminyum folyo kapl?, yar? sert cam yünü levhalard?r.  

Avantajlar?;
Klima Levhas?, zamanla bozulmaz, çürümez, higroskopik ve kapiler de?ildir.    
Korozyon ve paslanma yapmaz.                                                                                             
Titre?im tutucu özelli?i dolay?s?yla, ?s? yal?t?m?n?n yan?nda, ses yal?t?m? görevini de görür.                 
Klima Levhalar?na kaplanan alüminyum folyo, buhar geçi?ine kar?? en yüksek dirence sahiptir. Özellikle so?utma sistemlerinde, bu kaplamaya sahip olmayan yal?t?m malzemelerine oranla, zaman içinde buhar yo?u?mas? ve izolasyonun bozulmas? tehlikesine kar?? kesin bir güvence sa?lar.                     
Kendinden yap??kanl? özel tespit pimleri sayesinde h?zl? ve kolay bir uygulama sa?lan?r.

Klima Levhas? 

KULLANIM ALANLARI
Alüminyum folyo kapl? Klima Levhalar?; dikdörtgen ve kare kesitli havaland?rma kanallar?n?n ve klima kanallar?n?n d??tan izolasyonunda. Siyah cam tülü kapl? Klima Levhalar?; ?s? izolasyonu yan?nda ses izolasyonu da istenen havaland?rma kanal?, klima kanal? ve di?er sistemlerin içten izolasyonunda. Kazan dairelerinin ve jeneratör dairelerinin duvarlar?nda. Asansör makine daireleri, merdiven evi.

KL?MA  LEVHASI Özellikler;

Kal?nl?k

2-2,5-3-4-5 CM

Ebat

60 x 120 cm

Kaplama Cinsi

Ç?plak, Alüminyum folyo, camtülü

Kullan?m Alan?

Havaland?rma ve klima kanallar?n?n d??tan ?s? yal?t?m? ile, içten ?s? ve ses yal?t?m? amac?yla